Dokumentasjon av handverksprosessar

Museumshandverkarar forvaltar ikkje berre bygningar, men òg kunnskapen om korleis ein byggjer og vøler slike bygningar. Denne kunnskapen er verdefull og viktig å dokumentera.

I juni var eg så heldig å få vera med handverkarar ved Dalane Folkemuseum då dei skulle leggja ris i fasgardløa på Barstad. Dette har eg sett fram til sidan eg byrja i jobben, for ca tre år sidan.

Fasgardløer var svært vanlege i Dalane, og vert gjerne trekt fram som typiske døme på den lokale byggjeskikken der. I dag er det få slike bygningar att. Ei av desse tilhøyrer Dalane Folkemuseum og står på Barstad. Ei anna ligg under det nyleg freda gardsanlegget Øen. Begge fasgardløene har handverkarar ved Dalane Folkemuseum vølt. Slik sett er det museumshandverkarane som er tradisjonsberarane og som forvaltar denne handverkskunnskapen.

Oppgåva mi var her å dokumentera arbeidsprosessen. Dette gjorde eg dels ved å vera med i arbeidet sjølv (det er viktig for all handlingboren kunnskap), dels ved å vera ”observatør” og ta bilete og film.

Målet er å gjera denne dokumentasjonen tilgjengeleg for fleire – både i sosiale media og i form av ein artikkel.


Formidling gjennom Instagram

Bygningsantikvaren sin instagramprofil

Eg har lagt opp ein såkalla ”historie” på instagramprofilen min @arkifoss.

Klikk på det runde biletet over teksten ”Fasgard” så kjem det opp bilete og små videosnuttar som viser heile prosessen frå henting av bjørkeris i skogen til ferdig fasgardvegg.


Skrevet av bygningsantikvar Kirsten Hellerdal Fosstveit

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan for museene

Arbeidet med å lage en felles dokumentasjons- og innsamlingsplan for museene i Rogaland er nå ferdig.

Målet med planen er å skape større bevissthet rundt dokumentasjonsarbeidet og innsamlingen museene gjør. Med en felles oversikt over alle museenes ulike samlinger, vil museene kunne bli enda bedre til å styre innsamlingspolitikken i fremtiden. Museene kan på denne måten gjøre samlingene sine enda bedre og mer spisset, i tillegg til å gjøre innsamlings- og overleveringsprosesser (avhending) til en del av en aktiv samlingsutvikling.

Museene har gjennom dette arbeidet laget en Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021.

Omfattende dokumentasjonsarbeid

Arbeidet med dokumentasjons- og innsamlingsplanen har omfattet alle typer museumsobjekter og samlinger. Dette gjelder både kulturhistoriske gjenstander, fotografier og bygninger, kunstverk, naturhistorisk materiale, lyd- og filmopptak, samt privatarkiv og fartøyer. Deretter har man laget gode oversikter over det innsamlede materiale.

Tiltak i perioden 2017 – 2021

Museene har kommet frem til følgende tiltak som de ønsker å gjennomføre i perioden 2017 – 2021:

  • Etablere nettverk for samlingsutvikling
  • Samarbeid om dokumentasjons- og innsamlingsprosjekter
  • Samarbeid om vurdering og fremtidig avhending
  • Magasinutvikling
  • Det er foreslått at planen skal revideres på ny for perioden 2022 – 2026.
Samarbeidsprosjekt

Dokumentasjons- og innsamlingsarbeidet har vært et samarbeid mellom regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet. I tillegg har spesialmuseet Norsk oljemuseum deltatt i arbeidet. Prosjektet har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016.