Et samlingsrevisjonsprosjekt vil gi museene mulighet til å få unna etterslepet i registrering og dokumentasjon av gjenstander.

 «Å registrere eller katalogisere en muse­umsgjenstand betyr å innføre en gjen­stand i en fortegnelse over en samling med de opplysninger som er nødvendige for å identifisere den og knytte gjenstan­den og opplysningene sammen i et num­mersystem. Gjenstanden gis en entydig identitet som museumsgjenstand. Å katalogisere betyr dermed å tilrettelegge gjenstanden som informasjons- og kil­demateriale gjennom systematisk ned­tegnelse av opplysninger»

ABM-skrift #5 Vei i vellinga

I dag bruker regionmuseene i Rogaland og Norsk oljemuseum samlingsforvaltningssystemet Primus for registrering og katalogisering av sine samlinger. Samlingsteam Rogaland kan bistå museene med registrering og katalogisering i Primus, samt gi råd og veiledning:

Noen eksempler:

  • Minimumsregistrering
  • Dybderegistrering
  • Revidere tidligere registreringer
  • Kvalitetssikre registreringer
  • Tilstandsvurdering
  • Primus konserveringsmodul