Samlingsteam Rogaland – et mobilt samlingsforvaltningsteam for regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum.

I prosjektperioden 2014 – 2019 arbeidet samlingsteam Rogaland med revitaliseringsprosjekter for å forbedre samlingene i fylket til et tilfredsstillende nivå etter internasjonale retningslinjer. Arbeidet med samlingene ga blant annet museene muligheten til å få unna etterslepet i registrering og dokumentasjon av gjenstander. Teamet arbeidet periodevis ved de berørte museene, og bidro med preventive oppgaver som rengjøring, Primus-registrering, katalogisering, fotografering, pakking og magasinering. I prosjektperioden satte museene av tilsvarende ressurser til samlingsrevisjonsarbeidet. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet med samlingsforvaltning. Mer om bakgrunnen for etablering av samlingsteam Rogaland kan leses her.

I dag består samlingsteamet av en prosjektleder og fire prosjektmedarbeidere, og har fagkunnskap innen konservering, museografi og museologi. I fremtiden er det ønskelig at teamets kompetanse og arbeidsoppgaver skal delvis og gradvis dreies over mot konservering (iflg. Rogaland fylkeskommunes økonomiplan for 2017 – 2020 og årsbudsjett for 2017).